…Henryk Sienkiewicz był pisarzem dla dzieci, które na zawsze zostają w nas i którymi my na zawsze zostajemy gdzieś w głębi naszych serc i w mrokach podświadomości. Stefan Żeromski był pisarzem dla młodzieży. Józef Mackiewicz jest pisarzem dla dorosłych, dla ludzi w wieku męskim, wieku klęski.
Marian Hemar. Tydzień Polski, 1966

Prašymas inicijuoti atsisakymą nuo privilegijų
Vilnius, 2013-12-04
Gerb. Seimo Pirmininke, pastaruoju metu visuomenėje vis plačiau diskutuojama apie tai, kad mūsų valstybėje veikia ir plečiasi antikonstitucinė socialinės apsaugos sistema, kuri pensinio amžiaus piliečius yra padalijusi į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, nustatytų LR Konstitucijoje, papildomai mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį. Nežiūrint, kad reiškinys akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijos preambulei bei 29 ir 52 straipsniams - jo mastas yra milžiniškas, o antikonstitucines pensijas ar rentas per visuomenei nežinomus centrus ir įstaigas gauna jau apie 110 tūkst. asmenų!

Tuo pačiu metu socialinės apsaugos sistema kaimyninėse ES šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, skirtingai negu pas mus, veikia pagal tų šalių Konstitucijas ir visi piliečiai gauna vieną senatvės pensiją per vieną įstaigą, atitinkančią mūsų „Sodrą“.

Valstybė – tai piliečių šeima. Įsivaizduokite, Gerb. Seimo Pirmininke, kad motina dalį savo vaikų maitina sočiai prie vieno stalo, o kitą dalį – prie kito stalo laiko pusbadžiu. Ar tokia šeima gali būti stipri ir ar tų pažemintų vaikų palikuonys neieškos kitų namų?

Kiekvienas mąstantis pilietis, nepriklausomai nuo to, kokiai grupei jį priskyrė valdantieji, supranta, kad tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti sistema griauna valstybingumo pamatus, plečia teisinį nihilizmą, didina piliečių atskirtį, labai skatina emigraciją. Be to, būtent neteisingu ir neteisėtu biudžetinių lėšų paskirstymu grindžiamas vengimo mokėti mokesčius moralinis aspektas.

Gerb. Seimo Pirmininke, Jūsų platūs įgaliojimai ir realios procedūrinės galimybės tobulinti įstatymus leidžia mums tikėtis, kad mūsų kreipimasis neliks be Jūsų susidomėjimo ir atgarsio, o Jūsų iniciatyva pasiūlytas atsisakymas šalies mastu nuo antikonstitucinių privilegijų būtų labai svarbus moralinis bei praktinis žingsnis, kuris  leistų teisėtai ir teisingai pagerinti padėtį tremtiniams ir politiniams kaliniams, daugiavaikėms motinoms, kultūros darbuotojams. Sutaupytos lėšos padėtų išsaugoti dalį Lietuvos mokyklų ir kultūros įstaigų.

Tuo pačiu prašytume patarti ir premjerui A. Butkevičiui pasvarstyti šį klausimą Vyriausybėje.

Laukdami Jūsų apsisprendimo, linkime Jums geros valios  ir prasmingų darbų Lietuvos labui.

Pilietinės savisaugos brolijos KAMANĖ                           Fondo „Vilniaus klodai“ pirmininkas
patikėtinis Jonas Ivoška, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Vilnius            Ryšard Maceikianec,  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Vilnius

 

Pažeidžiant LR Konstituciją ir Lietuvos Respublikos 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimą Nr. 875 Seimo pirmininkė į laišką neatsakė. Laiškas tradicinių paštu ir elektroniniu būdu išsiustas pakartotiniai.                                                                                                                          

Pakartotinai

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkei  Gerb. Loretai  Graužinienei
Prašymas inicijuoti įstatymo dėl privilegijų panaikinimo priėmimą
Vilnius, 2014-01-22

Gerb. Seimo Pirmininke,, pastaruoju metu visuomenėje vis plačiau diskutuojama apie tai, kad mūsų valstybėje veikia ir plečiasi antikonstitucinė socialinės apsaugos sistema, kuri pensinio amžiaus piliečius yra padalijusi į dvi grupes: tie, kuriems pensijos mokamos per „Sodrą“, ir tie, kuriems, be senatvės ar invalidumo pensijų, papildomai mokamos valstybinės pensijos ar rentos, nors vieni ir kiti dirbdami mokėjo vieną „Sodros“ mokestį. Nežiūrint, kad reiškinys akivaizdžiai prieštarauja LR Konstitucijos preambulei bei 29 ir 52 straipsniams - jo mastas yra milžiniškas, o antikonstitucines pensijas ar rentas per visuomenei nežinomus centrus ir įstaigas gauna jau apie 110 tūkst. asmenų

Tuo pačiu metu socialinės apsaugos sistema kaimyninėse ES šalyse – Estijoje, Latvijoje ir Lenkijoje, skirtingai negu pas mus, veikia pagal tų šalių Konstitucijas ir visi piliečiai gauna vieną senatvės pensiją per vieną įstaigą, atitinkančią mūsų „Sodrą“.

Valstybė – tai piliečių šeima. Įsivaizduokite, Gerb. Seimo Pirmininke, kad motina dalį savo vaikų maitina sočiai prie vieno stalo, o kitą dalį – prie kito stalo laiko pusbadžiu. Ar tokia šeima gali būti stipri ir ar tie pažeminti vaikai neieškos kitų namų, kuriuose jų atžalos nesijaustų antrarūšiais žmonėmis.

Kiekvienas mąstantis pilietis, nepriklausomai nuo to, kokiai grupei jį priskyrė valdantieji, supranta, kad tokia LR Konstitucijai prieštaraujanti sistema griauna valstybingumo pamatus, plečia teisinį nihilizmą, didina piliečių atskirtį, skatina emigraciją. Be to, būtent neteisingu ir neteisėtu biudžetinių lėšų paskirstymu morališkai pateisinamas vengimas mokėti mokesčius teisingumą paminančiai valstybei.

Gerb. Seimo Pirmininke, Jūsų platūs įgalinimai ir realios procedūrinės galimybės tobulinti įstatymus  leidžia mums tikėtis, kad šis kreipimasis neliks be Jūsų dėmesio ir atgarsio, o Jūsų iniciatyva pasiūlytas atsisakymas šalies mastu nuo antikonstitucinių privilegijų būtų labai svarbus moralinis bei praktinis žingsnis, kuris  leistų teisėtai ir teisingai pagerinti padėtį tremtiniams ir politiniams kaliniams, kultūros darbuotojams, daugiavaikėms motinoms. Sutaupytos lėšos padėtų išsaugoti dalį Lietuvos mokyklų ir kultūros įstaigų.

Tuo pačiu prašytume patarti ir premjerui A. Butkevičiui pasvarstyti šį klausimą Vyriausybėje.
Laukdami Jūsų apsisprendimo, linkime Jums geros valios  ir prasmingų darbų Lietuvos labui.

Pilietinės savisaugos brolijos KAMANĖ                       Fondo „Vilniaus klodai“ pirmininkas
patikėtinis Jonas Ivoška, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.                  Ryšard Maceikianec, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
Vilnius                                                                Vilnius


Ištrauka iš Lietuvos Respublikos 2007 m. rugojūčio 22 d. nutarimo Nr. 875

DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

6. Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo ir „vieno langelio“ principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 10-236; 2005, Nr. 139-5008) nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais.

30. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo institucijoje.

31. Jeigu prašymo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo institucijoje, institucijos vadovas per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo turi teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Likus ne mažiau kaip 5 darbo dienoms iki šių Taisyklių 30 punkte nustatyto termino pabaigos, institucija išsiunčia asmeniui pranešimą raštu (arba elektroniniu paštu, jeigu prašymas pateiktas elektroniniu būdu), nurodydama prašymo nagrinėjimo pratęsimo priežastis.

39. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu.

44. Asmuo, nesutinkantis su institucijos atsakymu į jo prašymą, arba tuo atveju, jeigu per nustatytą prašymo nagrinėjimo terminą atsakymas asmeniui neišsiųstas, turi teisę paduoti skundą Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo trečiojo skirsnio „Administracinė procedūra“ nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-310) nustatyta tvarka Administracinių ginčų komisijai, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka Administraciniam teismui. Dėl valstybės tarnautojų piktnaudžiavimo, biurokratizmo ar kitaip pažeidžiamų žmogaus teisių ir laisvių viešojo administravimo srityje asmuo turi teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo (Žin., 1998, Nr. 110-3024; 2004, Nr. 170-6238) nustatyta tvarka.

Atsakymas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PIRMININKO SEKRETORIATAS
Gedimino pr. 53, 01109 Vilnius   Tel. (8 5) 239 6002   Faks. (8 5) 239 6400     EI. p. pirmininko.sekretoriatas(@.lrs.lt

Ryšardui Maceikianecui Švyturio g. 25-4 Vilnius
2014-02-21 Nr. S-2014-1502 į 2014-01-22 prašymą

DĖL JŪSŲ PRAŠYMO

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės pavedimu atsakome į Jūsų prašymą dėl įstatymo leidybos iniciatyvos.
Dėkojame už išreikštą pilietinę poziciją visuomenei aktualiu klausimu. Pažymime, kad socialiai jautrių klausimų nagrinėjimas ir sprendimas yra nuolatinis procesas. Be to, Seimo Pirmininkė nuolat aktyviai remia iniciatyvas, kuriomis siekiama stiprinti šeimos instituciją, telkti visuomenę, mažinti emigracijos srautus ir socialinę atskirtį, didinti pasitikėjimą valstybe, jos institucijomis bei teisine sistema.

Kartu norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad įstatymų leidybos iniciatyvos privalo turėti pakankamą palaikymą ne tik visuomenėje, bet ir tarp Seimo narių, todėl Jūsų keliamas klausimas bus diskutuojamas rengiant naujus ir tobulinant galiojančius teisės aktus.

Sekretoriato vadovas
Mantvydas Bekešius

Egidijus Rumbutis, tel.(8 5) 239 6826, ei. p. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Początek strony
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com